Освітня програма закладу

схвалено                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної                                                                                                       наказ Конотопської СЮН

ради Конотопської СЮН,                                                                                                  від 31 серпня 2022 року №34

протокол від 31 серпня 2022 року № 1

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

КОНОТОПСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ                                  

КОНОТОПСЬКОЇ                         МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Освітня програма Конотопської станції юних натуралістів (далі Освітня програма) містить єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом для набуття компетентностей учнями і слухачами.

Освітня програма розроблена на основі Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 05 січня 2021 року № 17, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 11 березня 2021 року за № 308/35930.

Освітню програму складено відповідно до законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635, Типового навчального плану для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676; освітніх запитів вихованців, учнів та їх батьків.

Конотопська СЮН — заклад позашкільної освіти, що забезпечує потреби дітей та молоді у позашкільній освіті еколого-натуралістичного напряму. СЮН знаходиться в підпорядкуванні управління освіти Конотопської міської ради Сумської області.

Функціональність закладу забезпечується відповідною матеріально-технічною базою.

Заняття гуртків проводяться у пристосованому приміщенні загальною площею близько 273 кв. метрів, у якому знаходяться 5 навчальних кабінетів. Практична робота вихованців здійснюється в живому куточку, на навчально-дослідній земельній ділянці.

Освітній процес у закладі систематизовано за трьома напрямами позашкільної освіти (еколого-натуралістичний, художньо-естетичний, соціально-реабілітаційний), відповідно до початкового, основного й вищого навчальних рівнів та з урахуванням:

 • особливостей річного циклу: у структурі навчального року – два навчальні семестри та літній оздоровчий період, під час якого організовано роботу профільного оздоровчого табору;
 • режиму роботи закладу: освітній процес здійснюється у дві зміни, без вихідних; у канікулярний час – за окремим планом;
 • організаційно-технологічних особливостей занять, що полягають у практичній спрямованості, оптимальному чергуванні групових та індивідуальних форм роботи, інтеграції компетентнісного та загальнокультурологічного підходів;
 • освітнього потенціалу профільних та інтеграційних форм роботи, що визначається застосуванням інноваційних педагогічних технологій.

Середня наповнюваність гуртків у закладі позашкільної освіти становить 12–18 вихованців. Наповнюваність окремих гуртків відповідно до профілю гуртка, навчальної програми і особливостей організації освітнього процесу, рівнем сформованості профільних компетентностей вихованців, учнів, слухачів установлюється наказом по СЮН.

Освітній процес здійснюється за навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, а також за навчальними програмами, розробленими педагогами КЗ СОР – ОЦПО та РТМ і затвердженими наказами Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації.

Загальний обсяг навчального навантаження для вихованців закладу складає 4 – 6  годин на тиждень: для вихованців початкового рівня І року навчання – 4 – 6 годин на тиждень, ІІ року навчання – 6 години на тиждень, для вихованців основного рівня І року навчання – 4 – 6 години на тиждень, вищого рівня 1 року навчання – 6 годин.

Тривалість одного заняття в закладі визначається навчальним планом і навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

 • віком 5-6 років – 30 хвилин;
 • віком 6-7 років – 35 хвилин;
 • віком 7 – 10 років – 40 хвилин;
 • віком старше 10 років – 45 хвилин.

Перерви між заняттями визначаються регламентом роботи закладу та його Статутом.

Необхідність осучаснення освітнього процесу в закладі позашкільної освіти зумовлює впровадження управлінських інновацій, що сприяють оптимізації професійно-творчої діяльності педагогів. Тому головна мета управлінської діяльності закладу полягає у створенні передумов для підвищення рівня освітньої діяльності педагогічного колективу з гуманістичних позицій.

Управління закладом позашкільної освіти включає такі завдання:

 • організацію педагогічної діяльності, підвищення фахового рівня працівників закладу;
 • планування, організацію й облік роботи педагогічного колективу;
 • організацію адміністративно-господарської діяльності;
 • мобілізацію всіх можливостей, інтеграцію зусиль усіх суб’єктів освітнього процесу на розв’язання визначених закладом завдань.

Мова навчання – українська.

Керівництво закладом здійснює директор. Постійно діючим колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор.

Управління освітнім процесом здійснюється через координацію діяльності педагогічної ради  і органів самоврядування на основі системного підходу.

Важливе значення в управлінській діяльності має внутрішній контроль за організацією освітнього процесу, що здійснюється за напрямками:

 • виконання рішень педагогічної ради та наказів з основної діяльності;
 • виконання навчального плану та навчальних програм;
 • результативність освітньої діяльності;
 • виконання наказів, листів, розпоряджень органів місцевого самоврядування;
 • дотримання академічної доброчесності:
 • якість проведення навчальних занять;
 • наповнюваність груп, збереження контингенту вихованців;
 • ведення документації;
 • проведення систематичного контролю за дотриманням правил пожежної безпеки;
 • дотримання санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки і охорони праці;
 • проведення роботи щодо попередження травматизму дітей і працівників закладу.

Освітній процес у закладі забезпечують 10 педагогічних працівників. Усі вони мають відповідний рівень освіти, володіють фаховою майстерністю.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі кошторису. Джерелами формування кошторису закладу є кошти міського бюджету. Директор закладу у процесі провадження фінансово-господарської діяльності самостійно розпоряджається коштами господарської та іншої діяльності.

 ІІ. ВИМОГИ ДО ЗДОБУВАЧІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Вимоги до здобувачів позашкільної освіти визначаються навчальним рівнем творчого об’єднання закладу, навчальною програмою з позашкільної освіти.

III. ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Освітніми компонентами є навчальні програми за напрямами та профілем позашкільної освіти, інші компоненти для вільного вибору здобувачів освіти, сплановані і організовані для досягнення визначених результатів навчання.

Навчальні програми гуртків, секцій та інших творчих об’єднань (далі – навчальна програма з позашкільної освіти) визначають організацію освітнього процесу для досягнення очікуваних результатів навчання.

ІІІ.1. Перелік навчальних програм

 за напрямами позашкільної освіти, за якими працюють

 педагоги Конотопської станції юних натуралістів у 2022/2023 н.р.

№ з/п Назва гуртка Відомості про програму Рік

навчання

Навчальний рівень
Назва Ким і коли була затверджена Автори
1. Любителі тварин «Любителі декоративних і свійських тварин» Затверджена наказом Конотопської СЮН від 01.09.2021 № 51-од

Схвалено педагогічною радою Конотопської СЮН (протокол №1 від 31.08.2021)

Гончаренко Л.М.,

Катрошенко І.В., Ващенко О.М., керівники гуртків СЮН

І Основний

(І р.н.-144 год)

2. Юні природознавці «Юні природознавці» Затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 07.11.2018 №633/1-од Жадько Ю.В., керівник гуртка СЮН І Основний

(І р.н.-144 год)

 

3. Природа і творчість «Природа і творчість» Затверджена наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 31.08.2020 Лаврик О.О., керівник гуртка Комунального закладу Сумської обласної ради –ОЦПО І Початковий

(І р.н.-216 год)

4. Народні ремесла «Народні ремесла» Затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 01.10.2020               №348/1-од Слишик Л.І., Шостак Л.Д., керівники гуртків СЮН І-ІІ Початковий

(І р.н.-144 год)

Основний

(І р.н.-216 год)

5. Дитячий екологічний рух «Дитячий екологічний рух» Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерста освіти і науки України

№ 1/11 – 99 від 10.01.2020)

Навчальні програми з ПО еколого-натуралістичного напряму (за загальною редакцією доктора педнаук В.В.Вербицького).-НЕНЦ, 2020 І Вищий

(І р.н.- 216 год)

 

6. Народні ремесла «Народні ремесла» Затверджена наказом Конотопської СЮН від 31.08.2022 № 34-од

Схвалено педагогічною радою Конотопської СЮН (протокол №1 від 31.08.2022)

Сувид Л.П., методист СЮН, Шостак Л.Д., керівник гуртків СЮН І Початковий

(І р.н.-144 год, по 1 год на 4 учні)

 

7. Юні квітникарі «Юні квітникарі» Затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 07.11.2018 № 633/1-од Логвинова О.М., Коженко Л.В., керівники гуртків СЮН І Початковий

(І р.н.-144  год)

8. Любування природою «Любування природою» Затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 01.10.2020 №348/1-од Катрошенко І.В., керівник гуртка СЮН І Початковий

(І р.н.-144  год)

9. Зернятко «Розвивальні ігри» Затверджена наказом Конотопської СЮН від 01.09.2021 № 51-од

Схвалено педагогічною радою Конотопської СЮН (протокол №1 від 31.08.2021)

Сувид Л.П.,

керівник гуртка

ІІ Початковий

(ІІ р.н. – 216 год)

10. Культура харчування «Культура харчування» Затверджена наказом Конотопської СЮН від 01.09.2021 № 51-од

Схвалено педагогічною радою Конотопської СЮН (протокол №1 від 31.08.2021)

Гончаренко Л.М., керівник гуртка І Початковий

(І р.н.-144 год)

 

ІІІ. 2. Форми організації позашкільної освіти

Форми організації позашкільної освіти: гурткова робота; лекції; конференції; семінари; вікторини; відеолекторії; екскурсії; експедиції; наукова та практична роботи на навчально-дослідній земельній ділянці, аграрних та промислових підприємствах, на природі тощо.

Заняття проводяться у індивідуальній і груповій формах.

Вибір форм і методів навчання працівники закладу визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

При організації освітнього процесу в карантинних умовах забезпечується соціальне дистанціювання; мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікації між ними в межах закладу освіти; дотримання нормативів наповнюваності лабораторій та кабінетів та виконання інших вимог законодавства про освіту.

У період карантину, під час дистанційного навчання організація освітнього процесу відбувається через поєднання онлайн-занять за допомогою Zoom, Skype, Instagram, Google, заздалегідь записаних відео занять, презентацій від керівників гуртків чи із зовнішніх освітніх ресурсів, ретельно підібраних завдань для самостійної роботи із подальшою перевіркою, використання безкоштовних вебсерверів та платформ Google, Classroom, Microsoft Teams, соціальні спільноти Вайбер та Фейсбук, електронної пошти та ін.

 

 1. IV. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Загальний обсяг навчального навантаження визначається напрямом позашкільної освіти та рівнем творчого об’єднання, допустимим навантаженням для різних вікових категорій та відображається в навчальних планах і програмах.

Навчальний план закладу позашкільної освіти дає цілісне уявлення про зміст і структуру, кількість годин за напрямом позашкільної освіти та роком навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження для здобувачів позашкільної освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження: для гуртків початкового рівня за еколого-натуралістичним, художньо-естетичним та соціально-реабілітаційним напрямами позашкільної освіти складає:

 

 

Напрям діяльності

 

 

Кількість годин
І рік навчання ІІ рік навчання
на тиждень усього за рік на тиждень усього за рік
1. Еколого-натуралістичний

 

4 – 6 144 – 216 6 216
2. Художньо-естетичний

 

4 144
3. Соціально-реабілітаційний

 

4 144

 

Загальний обсяг навчального навантаження: для гуртків основного рівня за еколого-натуралістичним, художньо-естетичним напрямами позашкільної освіти складає:

 

 

Напрям діяльності

 

 

Кількість годин
І рік навчання ІІ рік навчання
на тиждень усього за рік на тиждень усього за рік
1. Еколого-натуралістичний

 

4 144
2. Художньо-естетичний

 

 6 216

 

Загальний обсяг навчального навантаження: для гуртків вищого рівня за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти складає:

 

 

Напрям діяльності

 

 

Кількість годин
І рік навчання ІІ рік навчання
на тиждень усього за рік на тиждень усього за рік
1. Еколого-натуралістичний

 

6 216

 

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Заклад позашкільної освіти здійснює освітню діяльність, спрямовану на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, інших складових компетентностей, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

Як результат реалізації Освітньої програми, спрямованої на розвиток у здобувачів освіти творчих здібностей у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, умінь і навичок, інших складових компетентностей, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності, у вихованців закладу мають бути сформовані пізнавальна, практична, творча і соціальна компетентності.

Пізнавальна компетентність сприяє оволодінню поняттями та знаннями з різних галузей знань, основами характеристики явищ і процесів суспільного життя, набуттю знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практична компетентність окреслює формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати та захищати свої права, орієнтуватися в соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творча компетентність передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового та логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальна компетентність забезпечує досягнення високого рівня освіченості та вихованості; емоційний, фізичний, інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працьовитість тощо), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення; творчого становлення; формування громадянської поведінки, патріотизму.

Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти.

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *