Річний звіт за 2022 рік

Проспект звіту

про роботу закладу позашкільної освіти

за еколого-натуралістичним напрямом у 2022 році

 

 1. Конотопська станція юних натуралістів Конотопської міської ради Сумської області
 2. Контактна інформація: м.Конотоп, вул.Драгомирова, 18, т.:6-36-50, [email protected]

 

 1. Педагогічний склад закладу позашкільної освіти (станом на 1.01.2022 і 1.12.2022)
Прізвище, ім’я, по батькові педагога Посада Педагогічний стаж Примітка
станом на 1.01.2022 станом на 1.12.2022
Дрога Ірина

Василівна

директор, керівник гуртка 16 р. + +
Сувид Людмила Петрівна методист, керівник гуртка 28 р. + +
Гайдук Лариса Миколаївна культорганізатор, керівник гуртка 30 р. + +
Гончаренко Любов Миколаївна керівник гуртка 18 р. + +
Ващенко Олена Геннадіївна керівник гуртка 4 р. + +
Логвинова Олена Миколаївна керівник гуртка 32 р. + +
Коженко Людмила Василівна керівник гуртка 18 р. + +
Катрошенко Інна Володимирівна керівник гуртка 20 р. + +
Слишик Людмила Іванівна керівник гуртка 19 р. + +
Шостак Любов Дмитрівна керівник гуртка 28 р. + +
 1. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти у закладі

Освітня діяльність Конотопської СЮН здійснювалась відповідно до Типового навчального плану, затвердженого наказом МОН України від 22.07.2008 р. № 676, робочого навчального плану Конотопської СЮН на 2022 рік, затвердженого наказом по Конотопській СЮН №34-од від

31.08.2022 та схваленого педагогічною радою Конотопської СЮН (протокол№1 від 31.08.2022).

Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес:

 

№ з/п Назва гуртка Відомості про програму Рік

навчання

Навчальний рівень
Назва Ким і коли була затверджена Автори
1. Любителі тварин «Любите-лі декоративних і свій-ських тварин» Затверджена наказом Конотопської СЮН від 01.09.2021 № 51-од

Схвалено педагогіч

ною радою Конотоп

ської СЮН (протокол №1 від 31.08.2021)

Гончаренко Л.М.,

Катрошенко І.В., Ващенко О.М., керівники гуртків СЮН

І Основний

(І р.н.-144год)

2. Юні природоз

навці

«Юні природоз-навці» Затвердже-на наказом відділу освіти Конотоп

ської міської ради від 07.11.2018 №633/1-од

Жадько Ю.В., керівник гуртка СЮН І Основний

(І р.н.-144год)

 

3. Природа і творчість «Природа і творчість» Затвердже-на наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністра

ції від 31.08.2020

 

Лаврик О.О., керівник гуртка Комунального закладу Сумської обласної ради –ОЦПО І Початко

вий

(І р.н.-216 год)

4. Народні ремесла «Народні ремесла» Затвердже

на наказом відділу освіти Конотоп

ської міської ради від 01.10.2020 №348/1-од

Слишик Л.І., Шостак Л.Д., керівники гуртків СЮН І Початко

вий

(І р.н.-144год)

Основний

(І р.н.-216 год)

5. Дитячий екологічний рух «Дитячий екологіч

ний рух»

Рекомендо

вано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України

№ 1/11 – 99 від 10.01.2020)

 

 

Навчальні програми з ПО еколого-натуралістич

ного напряму (за загальною редакцією доктора педнаук В.В.Вербицького).-НЕНЦ, 2020

 

І Вищий

(І р.н.- 216 год)

 

6. Народні ремесла «Народні ремесла» Затверджена наказом Конотоп

ської СЮН від 31.08.2022 № 34-од

Схвалено педагогіч

ною радою Конотоп

ської СЮН (протокол №1 від 31.08.2022)

Сувид Л.П., методист СЮН, Шостак Л.Д., керівник гуртків СЮН І Початко

вий

(І р.н.-144год, по 1 год на 4 учні)

 

7. Юні квітникарі «Юні квітника

рі»

Затвердже-на наказом відділу освіти Конотоп

ської міської ради від 07.11.2018 № 633/1-од

Логвинова О.М., Коженко Л.В., керівники гуртків СЮН І Початко

вий

(І р.н.-144  год)

8. Любува-ння природою «Любування природою» Затвердже-на наказом відділу освіти Конотоп-ської міської ради від 01.10.2020 №348/1-од Катрошенко І.В., керівник гуртка СЮН І Початко-вий

(І р.н.-144  год)

9. Зернятко «Розви-вальні ігри» Затвердже-на наказом Конотопської СЮН від 01.09.2021 № 51-од

Схвалено педагогічною радою Конотопської СЮН (протокол №1 від 31.08.2021)

Сувид Л.П., керівник гуртка ІІ Початко-вий

(ІІ р.н. – 216 год)

10. Культура харчува-ння «Культу-ра харчува-ння» Затвердже-на наказом Конотоп-ської СЮН від 01.09.2021 № 51-од

Схвалено педагогіч

ною радою Конотоп

ської СЮН (протокол №1 від 31.08.2021)

Гончаренко Л.М., керівник гуртка І Початко-вий

(І р.н.-144 год)

 

 

 

 1. Науково-методична робота з педагогічним кадрами (робота над науково-методичною проблемою закладу; робота творчих груп, методичних об’єднань; теми методичних та педагогічних рад). Інноваційна діяльність педагогів. Заходи щодо підвищення фахової педагогічної майстерності.

 

З вересня 2022 року заклад розпочав роботу над науково-методичною проблемою «Впровадження сучасних інноваційних підходів до виховання патріотизму та національної свідомості у вихованців гуртків закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму». Науково-методична робота з педагогічними кадрами Конотопської СЮН  забезпечувалася діяльністю педагогів згідно плану методичної роботи закладу на поточний  навчальний рік, відповідно до наказів по Конотопській СЮН «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у поточному  навчальному  році» за колективною, груповою та індивідуальною формами.

Науково-методична робота з педагогічними кадрами  закладу  здійснювалася за наступними формами:

– засідання педагогічної ради наступної  тематики: «Діяльність педагогів освітнього закладу щодо створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі», «Аналіз результативності  діяльності Конотопської СЮН за 2021 – 2022 навчальний рік. Визначення пріоритетних напрямів діяльності освітньої установи на 2022-2023 навчальний рік», «Про підсумки діяльності закладу у 2021-2022 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році.

Про особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Про погодження річного плану, робочого плану та режиму роботи закладу на 2022-2023 навчальний рік. Про дотримання педагогічним та учнівським колективами закладу санітарно-гігієнічних норм та правил, забезпечення виконання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки, попередження дитячого та виробничого травматизму», «Педагогіка партнерства як основа соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу на Конотопській СЮН. Спрямування освітньої діяльності педагогічного колективу на формування єдиного інформаційного простору закладу з метою підвищення ефективності освітнього процесу. Забезпечення комфортних та безпечних умов навчання і виховання гуртківців в сучасному освітньому середовищі»;

– засідання психолого-педагогічного семінару педагогічних працівників за темами: «Основи тайм-менеджмента педагога», «Емоційний ресурс і психологічне здоров’я педагога: засоби збереження та відновлення. Підвищуємо психологічну компетентність», «Інформаційно – практичне заняття   «Запобігання конфліктів в освітньому процесі ЗПО», «Круглий стіл    «Творчий потенціал і творчі якості педагога»;

– засідання методичного об’єднання керівників гуртків еколого-натуралістичного напряму у формі за темами: «Сучасне гурткове заняття: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення», «Дослідницька діяльність, як засіб національно-патріотичного виховання у закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму з урахуванням принципів STEM-освіти. (З досвіду роботи)», «Педагогічна творчість керівника гуртка в роботі з обдарованими дітьми»;

– закінчили вивчення передового педагогічного досвіду керівника гуртка «Юні квітникарі» Логвинової О.М. за темою «Дослідницька робота як засіб розвитку креативних здібностей вихованців гуртків еколого-натуралістичного напрямку» та з вересня поточного року розпочали упровадження в практику діяльності колективу закладу перспективний педагогічний досвід керівника гуртка «Народні ремесла» Слишик Л.І. за темою «Використання народних традицій на заняттях гуртка художньо-естетичного напряму, як засіб вивчення та формування національної свідомості»;

– проводились методичні консультації з питань організації освітнього процесу;

– організована самоосвітня діяльність педагогів, яка здійснюється за темами: «Формування патріотизму у гуртківців ЗПО еколого-натуралістичного напряму з використанням сучасних технологій виховання» (Катрошенко І.В.),

«Роль сучасних інноваційних підходів у вихованні патріотизму та національної свідомості дітей» (Логвинова О.М.), «Виховання національно-патріотичних цінностей підростаючого покоління – пріоритетне завдання виховної системи у гуртках «Любителі тварин» (Гончаренко Л.М.), «Використання народних традицій на заняттях гуртка художньо-естетичного напряму, як засіб вивчення та формування національної свідомості» (Слишик Л.І.), «Формування національно-патріотичного світогляду вихованців гуртків художньо-естетичного напряму» (Шостак Л.Д.), «Інновації в патріотичному та громадянському вихованні юннатів гуртка еколого-натуралістичного профілю»

(Коженко Л.В.), «Патріотичне виховання дітей молодшого шкільного віку у гуртках еколого-натуралістичного напряму» (Ващенко О.Г.);

– розробка методичних матеріалів до станційного методичного банку «Екологічні екскурсії» (екскурсія до парку «Весняні зміни у природі», «Екологічна мандрівка», «Милування природою», «Екскурсія до водойми», «Збережемо воду – збережемо природу», спостереження за осінніми змінами в живій і неживі природі «Завітала в гості осінь чарівна», «У гості до озера», «Осіннє диво – парк», «Прогулянка засніженим парком», «Подих весни», екскурсія екологічною стежкою «В чудовий світ природи») та до станційної «Біологічної ігротеки» («Колесо Фортуни», «Рослини – помічники людини», «Марафон ерудитів», «Екологічна мозаїка», «Хочу знати все», «В гармонії з природою», «Бережи природу для людського роду», «Хто вище», «Дивовижні та незвичайні», «Люби і бережи свій рідний край», гра-змагання «Дивосвіт природи»);

– взаємовідвідування відкритих занять та виховних заходів за темами: «Дивовижний світ лускатих» (Гончаренко Л.М.), «Виготовлення квіткової композиції «Дворічні квіти» (техніка «квілінг») (Логвинова О.М.), «Тварини Червоної книги» (Катрошенко І. В.), «Виготовлення об’ємних квітів з паперу в техніці «орігамі» (Коженко Л.В.), практична робота «Виготовлення ляльки-мотанки з паперової серветки» (Шостак Л.Д.), практична робота «Виготовлення новорічного вінка» (Гайдук Л.М.), «Породи кішок, їх біологічні особливості» (Ващенко О.Г.), практична робота «Виготовлення витинанки «Янголи» (Слишик Л.І.), « Майстер-клас «Виготовлення брелка з дроту та бісеру» (Шостак Л.Д.), загальностанційний виховний національно-патріотичний захід «Квест для початкових класів «Україна – моя Батьківщина» (Шостак Л.Д.) та інші.

Враховуючи підвищення вимог до позашкільної освіти, як рівноправного інституту в загальній системі освіти, активної реалізації освітніх інноваційних технологій, педагогічний колектив Конотопської станції юних натуралістів працює над впровадженням в освітній процес сучасних інноваційних форм і методів роботи з вихованцями та педагогами шляхом участі  в заходах міського, обласного, Всеукраїнського, Міжнародного рівнів: Міжнародний конкурс  «Олімпіада геніїв», Всеукраїнський конкурс-виставка «Український сувенір», Всеукраїнський конкурс «МАН-Юніор Ерудит», обласний соціально-освітній проєкт «Діти розбудовують громаду», обласний соціально-освітній проєкт «Кровна родина», обласний відкритий природничий турнір «Молодь.Наука.Природа-2022», міська національно-патріотична акція «Подякуй герою», смартмоб «Парасолька для планети» та інші.

Завдання нашого еколого-натуралістичного закладу – забезпечення умов пізнання дитиною навколишнього світу в усій багатогранності його складних взаємозв’язків і взаємозалежностей, створення сприятливих умов для задоволення власних інтересів, освітніх запитів і потреб у самопізнанні, самореалізації та становленні, у формуванні особистісних якостей і високого рівня її екологічної вихованості.

Педагоги закладу продовжують використовувати елементи STEM-технологій під час спостережень та дослідів у зоокуточку «Пліч-о-пліч із тваринами» та на навчально-дослідницькій ділянці «Квітковий калейдоскоп». Пізнання через спостереження надаються гуртківцям у веліт-класах та «зелених класах».       

      Протягом 2022 року методистом Конотопської СЮН Сувид Л.П. проводилися інструктивно-методичні наради для керівників гуртків, надавалися методичні консультації з питань:

–  організації змішаного навчання.

– планування та проведення занять гуртків в очному та дистанційному форматі;

–  нормативності ведення журналу планування та обліку роботи гуртків;

–  підготовки методичних матеріалів;

–  підготовки матеріалів конкурсних робіт різних організаційних рівнів;

–  підготовки відкритих занять.

Досвідчений та творчий педагогічний колектив Конотопської  станції юних натуралістів проводить постійний пошук ефективних форм та методів екологічної освіти і виховання, удосконалює власну модель діяльності в аспекті діючих інноваційних технологій, опановує освітні платформи онлай-навчання, які забезпечують оптимальний розвиток дитини та відповідають сучасним потребам суспільства. Наш заклад тісно співпрацює з Конотопською  міською  малою академією  наук учнівської молоді  з питання підвищення  інтересу дітей   до поглибленого вивчення природничих дисциплін, розвитку   творчих здібностей, асоціативного та креативного мислення, а саме створення екологічного електронного інтерактивного контенту засобами онлайн – сервісів (інтерактивне відео і презентація, онлайн-тести, вікторини).

Продовжується тісна співпраця з природничою організацією «Друзі Сеймського регіонального ландшафтного парку». Директор закладу Дрога І.В. долучилась до засідання круглого столу «Екологічні табори в системі екотуризму. Перспективи розвитку, екологічного туризму на Кролевеччині» та обговорили з Сергієм Панченком, доктором біологічних наук, доцентом, начальником наукового відділу Гетьманського Національного природного парку, пріоритетні плани спільної діяльності. «Друзі Сеймського РЛП» надають волонтерську допомогу у придбанні кормів для мешканців нашого зоокуточка.

Педагоги закладу продовжують  впровадження «методу проєктів»  як сучасної інноваційної освітньої технології. Конотопська СЮН  має значні напрацювання в напрямку розробки та реалізації екологічних та соціально-освітніх  проєктів.

Протягом 2022 року втілювалися в життя :

 • проєкт ландшафтного дизайну «З каплі крові починається море життя» в рамках обласного соціально-освітнього проєкту «Кровна родина»;
 • доброчинна акція «Янголи милосердя» в рамках обласного соціально-освітнього проєкту «Кровна родина»;
 • обласна благодійна акція «Подякуй військовим» в рамках соціально-освітнього проєкту «Кровна родина»;
 • смартмоб через соціальні мережі для школярів: «Парасолька для планети» від Угоди мерів: #всебудеУКРАЇНА#EUSEW2022#парасолька_для_планети;
 • освітній благодійний проєкт Flower4school від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України;

 

– проєкт «Освітній хаб «Geenhouses in action» (подали заявку на отримання освітнього гранту);

– внутрішньостанційний  соціально-освітній проєкт з патріотичного виховання «Ми віримо у майбутнє твоє, Україно!», в рамках якого керівники гуртків разом з вихованцями розпочали роботу над практико-орієнтовними проєктами: «Хліб – усьому голова», «Найпоширеніші хлібобулочні вироби на території Конотопської громади», «Хліб – це праця та щастя», «Від зернини до хлібини», «Цінуймо хліб, бо хліб – життя», «Історія кривавого хліба», «Хлібом славиться земля».

Саме в процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня педагога, його підготовка до засвоєння змісту новітніх  програм і технологій, їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у  практику діяльності  передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої діяльності.

З метою підвищення науково-методичного рівня, професійної компетентності,  педагоги Конотопської СЮН взяли участь у всеукраїнських, обласних та міських заходах, а саме:

– у засіданні круглого столу «Екологічні табори в системі екотуризму. Перспективи розвитку екологічного туризму на Кролевеччині» – Дрога І.В., 03.08 м.Кролевець;

– в обласній онлайн-нараді з питань розбудови внутрішньої системи збереження якості освіти в ЗПО – Сувид Л.П., Дрога І.В., 11.08;

– у Всеукраїнській науково-педагогічній онлайн-конференції «Сучасні тенденції підвищення якості освіти» – Дрога І.В., Сувид Л.П., 17.08;

– у міській щорічній педагогічній онлайн-конференції «Освіта у пікселях: якість, доступність, безпечність» – Дрога І.В., Сувид Л.П., 30.08;

– в обласному онлайн семінарі-нараді «Функціонування регіональної системи позашкільної освіти в умовах воєнного стану» – Дрога І.В., Сувид Л.П., 08.09;

– у засіданні міського ЦПРПП «Працюємо за технологіями дистанційного навчання», Дрога І.В., Сувид Л.П., 23.09;

– в освітньому всеукраїнському онлайн-івенті «Національно-патріотичне виховання в системі діяльності закладів позашкільної освіти: досвід, реалії, перспективи», Дрога І.В., 14.10;

– в роботі обласної STEM-школи для педагогів-позашкільників, Дрога І.В., Сувид Л.П., 26.10;

– у засіданні керівників ЗДО, ЗЗСО, ЗПО міста у форматі «круглого столу» за участю представників управління Державної служби якості освіти в Сумській області, Дрога І.В., 27.10;

– у навчально-методичному обласному семінарі-практикумі «Формування та розвиток освітнього Stem-середовища» в рамках роботи осінньої сесії обласної Stem-школи 2022, Дрога І.В., Сувид Л.П.

З метою здійснення своєчасної та якісної підготовки до проведення атестації педагогічних працівників, у 2022 році курси підвищення кваліфікації на базі Сумського ОІППО пройшли директор закладу Дрога І.В. та керівник гуртка художньо-естетичного напряму Шостак Л.Д.

 

 1. Популяризація діяльності закладу за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти у соціальних мережах, робота сайту закладу.

Інформація про освітню, методичну діяльність, проведення масових еколого-натуралістичних заходів Конотопської станції юних натуралістів висвітлюється на сайті закладу (sunat.osvita-konotop.gov.ua), сторінці «Конотопська станція юних натуралістів»  у  мережі Facebook та власному каналі YouTube.

На сайті закладу можна переглянути інформацію по розділах «Правила прийому до закладу», «Про заклад: кадровий склад, структура закладу, мережа гуртків, установчі документи», «Освітні програми», «Звіти», «Навчання осіб з особливими освітніми потребами», «Робота в умовах карантину» (висвітлювалась самоосвітня робота педагогів під час дистанційного навчання), «Запобігання булінгу в ЗПО». На станційній сторінці можна переглянути роботу закладу під час канікул, про співпрацю з освітніми закладами та громадськими організаціями міста, волонтерську діяльність, про роботу з ВПО та дітьми військовослужбовців, про участь в обласному флешмобі до Дня єдності України #UAразом #Сумський ОЦПО та РТМ_єднання в любові до України, в обласному місячнику екології «Екожиття – наше майбутнє», у міській національно-патріотичній акції «Подякуй Герою», міській акції «Мама поруч», в заходах до Міжнародного Дня Захисту дітей #дітиКонотопа в акції до Міжнародного Дня Матері-Землі, у флешмобі з нагоди Дня позашкільника #позашкілляєднає, роботу над проєктом ландшафтного дизайну «З каплі крові починається море життя» в рамках обласного соціально-освітнього проєкту «Кровна родина», в акціях міського та станційного рівнів «Каштан», «Насіння», «Допоможи зимуючим птахам», «Ялинко, живи!» (відеозвернення до містян «Зелених патрулів»), у конкурсах різних організаційних рівнів «Джерела Конотопщини – 26», Всеукраїнській науковій конференції «Молодь. Наука. Природа», обласній заочній вистаці декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край», обласному фестивалі родинних реліквій «Мамина вишивка» в рамках обласного соціально-освітнього проєкту «Кровна родина», обласній благочинній акції «Подякуй військовим» в рамках соціально-освітнього проєкту «Кровна родина», роботу учнівсько-педагогічного колективу на НДЗД та парковій території закладу та інших.

 

 

 1. Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю в закладі
Назва заходу

(із зазначенням рівня організації, форми та формату проведення)

Кіль-кість учасни-ків Кількість

перемож

ців, призерів

ІV Міжнародний дитячий онлайн фестиваль-конкурс «З любов’ю до тварин» (фотомистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво) 2 підсумки не підведені
ІІІ Міжнародний урок доброти від БО «БФ «Щаслива лапа» за підтримки МОН України (фотозвіт проведених уроків) 122 8 сертифіка-тів учасників
Фінальний етап національного відбору до Міжнародного конкурсу «GENIUS Olympiad» (пошуково-дослідницька робота «Єзуч.Великі проблеми малої річки») 2 диплом за визначні досягнення
Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Ерудит» 11 11 сертифіка-тів І ступеня
Всеукраїнський конкурс «Будка мрії» від Благодійного фонду «Щаслива лапа» (фотозвіт) 1
VІ Всеукраїнський конкурс «Гуманне ставлення до тварин» (відео зі зверненням)

 

2
Всеукраїнський конкурс «Птах року» 10
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості до Всесвітнього дня домашніх тварин «Мій домашній улюбленець» (авторська фотографія) 1 підсумки не підведені
Обласний флешмоб до Дня єдності України #UAразом#Сумський ОЦПО та РТМ_єднання в любові до України 32
Обласний конкурс малюнків «Світле майбутнє в мирній Україні» в рамках обласного місячника «Екожиття – наше майбуття» 6
Обласний Великодній онлайн-квест 5 5 сертифіка-тів за успішне проходже

ння

Обласний фестиваль юних майстрів «Веселка творчості» 2 ІІ місце
Обласний фестиваль родинних реліквій «Мамина вишиванка» в рамках обласного соціально-освітнього проєкту «Кровна родина» 1
Відкритий природничий турнір «Молодь. Наука. Природа – 2022» з біології, хімії, географії (на базі Сумського ДПУ) 6 ІІ місце – 1
Обласна заочна виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» 1 І місце – 1
Проєкт ландшафтного дизайну «З краплі крові починається море життя» в рамках обласного соціально-освітньог7о проєкту «Кровна родина» 2 ІІІ місце
Обласний флешмоб з нагоди Дня позашкілля #позашкілляєднає (фотоколаж) 49
Обласна благочинна акція «Подякуй військовим» в рамках соціально-освітнього проєкту «Кровна родина» (дитячі малюнки-подяки, браслети-обереги, відеоподяки та інше) 35
Обласний фестиваль мистецтв «Перлини нашої душі» (квілінг) 1 підсумки не підведені
Регіональний фестиваль-конкурс «Джерела Конотопщини-26» 6 І місце – 1

ІІ місце – 1

Міський конкурс малюнків «Діти проти війни» 6 ІІІ місце – 1
Міська національно-патріотична акція «Подякуй Герою» (виготовлення оберегів для воїнів) 43
Міська акція до Міжнародного Дня Матері – Землі (фотоколаж) 14
Міська акція до Дня матері «Мама поруч» (малюнки, відеопривітання) 10
Заходи до Міжнародного Дня Захисту дітей:

-відеопрезентація «Діти квіти» (#діти_квіти_Конотопа);

-фоточелендж з домашніми улюбленцями «Мій улюблений пухнастик – він мені дарує щастя» (#дітиКонотопа)

128
Заходи з нагоди Днів сталої енергії:

– смартмоб через соціальні мережі для школярів: «Парасолька для планети» від Угоди мерів: #всебудеУКРАЇНА#EUSEW2022#парасолька_для_планети;

– екологічний інвент «Мандрівка зеленим експресом країною сталої енергії;

– екологічний барометр «Три «Е» компостування: екологічно, економно, ефективно»;

– майстерка «Флористичні барви: картини з осіннього листя»;

– екологічна толока «Разом задля здоров’я Землі»

 

 

12

 

 

14

 

16

 

15

 

 

27

Всього: 31 582 24

 

 1. Робота з дітьми ВПО (кількість охоплених дітей, зміст роботи)

       З метою створення комфортних умов проживання у Конотопській громаді, під час літніх канікул для внутрішньо переміщених осіб організовувалися заходи, які допомагали дітям не лише швидше адаптуватися до життя у новому місті, а й сприяли психологічному відновленню. До проведення заходів для внутрішньопереміщених осіб долучився і педагогічний колектив станції. У липні-серпні 2022 року наші педагоги провели майстерки «Пташка миру» (паперопластика), «Квіти з гофрованого паперу», «Декупаж сувенірної тарілочки», в яких прийняли активну участь як внутрішньопереміщені діти, так і їх батьки.

Особливо вагомою для релаксації стала профілактика зменшення наслідків стресу на базі станційного куточка живої природи, де діти переселенців проходили психологічну реабілітацію, навчалися розрізняти тварин за зовнішніми ознаками, розміром, забарвленням і звичками, спостерігали за поведінкою та годували улюбленців. Педагоги відзначають, що час проведений із тваринами та в оточенні квіткового розмаїття відволікає від пережитого не тільки дітей, а й їхніх батьків. Для внутрішньопереміщених осіб були проведені оглядові екскурсії «У країні Флори», «Наші улюбленці» та гра-мандрівка «Екологічний пікнік». Заходи відвідало 22 внутрішньопереміщених дітей.

 

 1. Проведення заходів із національно-патріотичного виховання

 

Назва заходу, форма проведення Кількість учасників
 «Ми нащадки козацького роду», національно-патріотичний  квест 47
 «Рослини-символи України», виховний захід

 

39
«Пам’ятаємо…Перемагаємо», усний журнал 14
«Зачаруй мене розмовою, – українською мовою», юннатівські читання

 

«Єднання в любові до України», флешмоб до Дня єдності України

17

 

 

15

 

 

«Подякуй Герою!»,  національно-патріотична акція (виготовлення оберегів для захисників)

 

 

 

23

 

 «Козацький гарт», виховний національно-патріотичний захід до Дня Захисників України

 

 

52

«Подякуй військовим»,  обласна благочинна акція (виготовлення оберегів, листи та солодощі для воїнів, передали  овочі, вирощенні на НДЗД)

 

 

65

«Миру в Україні бути!», виховний захід

до Дня Гідності і Свободи

 

42
«Вільна, сильна, незалежна – моя Україна», інтелектуальна гра

 

15
«Я громадянин своєї держави», вікторина

 

12
 

«Діти проти війни», міський конкурс малюнків

 

 

18

 

 

Всього:

 

359 вихованців

 

 

 1. Науково-дослідницька робота, практична природоохоронна робота
  • Робота на навчально-дослідній земельній ділянці, об’єктах захищеного ґрунту, у куточку живої природи тощо (площі ділянки, теплиць, парників; видовий склад рослин і тварин; зміст роботи; тематика дослідницької роботи).

 

Одним із засобів формування наукового мислення вихованців гуртків Конотопської СЮН стало їх залучення до пошуково-дослідницької роботи з різних напрямків біології та екології на навчально-дослідницькій земельній ділянці закладу (НДЗД).

Навчально-дослідна земельна ділянка  слугує  базою для проведення навчальних та практичних занять, передбачених освітніми програмами, організації дослідницької роботи, здійснення юннатами продуктивної суспільно-корисної праці.

НДЗД  Конотопської СЮН  має площу 1,0609 га, відповідно до акту землекористування та складається з наступних відділів:

– квітково-декоративного;

– виробничого;

– зоолого-тваринницького.

Зоолого-тваринницький відділ закладу налічує 11 видів тварин, а саме: свинки морські, джунгарські хом’яки, шиншили, черепахи червоновухі, амадіни, щур декоративний, кролик ангорський, папуги хвилясті, декоративні кролики, кролики «Метелик», качка домашня, курі бентамки, різні види голубів.

Квітково-декоративний відділ станції налічує   62  види рослин, а саме різні види сансевієрії, сенполії, герані, кактусів, хлорофітумів, драцени, бегоній, фікусів, монстер, пальм, хамедорея, гойя м’ясиста, цсиндапсус, сингоніум, алоє деревовидне, каланхоє, хавортія, алоє строкате, панданус, диффенбахія, опунція, різдвяник, папороть, шефлера, традисканція, рео, молочай біложилковий,  канни, піонни, іриси, астри багаторічні, седум, астра альпійська, мак багаторічний, алісум багаторічний, тюльпани, нарциси, проліски, фіалка запашна, троянда деревовидна, півонії деревовидні, гортензія, самшит, ялівець, калина, сосна, туя, каштани, горіх волоський, смородина золотиста, вишні, катальпи, яблуні, груша, шовковиця, акація декоративна, берези, клен, липа, сумах оцтовий, дуб.

На території НДЗД закладу розміщені підсобні приміщення для зберігання інвентарю та обладнання.

               Річний план роботи на НДЗД  СЮН передбачає: план агротехнічних заходів, тематику дослідів, закріплення дослідних ділянок за гуртками, графік трудової практики  учнів  шкіл міста в літній період в рамках  «Школи ландшафтного дизайну» тощо.

Першою і важливою сходинкою у становленні майбутніх науковців-дослідників є участь у щорічних засіданнях станційної  наукової дитячої ради Конотопської СЮН «Юний науковець», яка розпочала свою діяльність ще з 2007-2008 навчального року.

Робота над дослідницькими проєктами передбачає ретельне ведення щоденників спостережень, вивчення статистичних даних. Щороку під час розширених засідань наукової дитячої ради юннати гуртків діляться результатами проведених дослідів з рослинництва та тваринництва, обмінюються накопиченим досвідом. Вихованці готують презентації своїх досягнень та захищають їх під час роботи ради. Вихованці гуртків “Юні квітникарі”, “Любителі тварин” разом з керівниками гуртків представили досліди: «Спосіб життя та поведінка шиншили звичайної в природі та в умовах неволі» (Гончаренко Л.М., «Любителі тварин»), «Проблеми тварин-безхатченків» (Катрошенко І.В., «Любителі тварин»),

«Визначення найбільш ефективного способу розмноження декоративно-листяної бегонії» (Логвинова О.М., «Юні квітникарі»), «Дослідження різних технік розпису писанок в Україні» (Слишик Л.І., «Народні ремесла»), «Умови проживання та харчування червоновухої черепахи в природі та у  неволі» (Ващенко О.Г., «Любителі тварин»), «Насіннєва продуктивність чорнобривців в умовах тіні, напівтіні та при сонячному освітленні» (Коженко Л.В., «Юні квітникарі»), «Використання гудзиків в декоративно-прикладному мистецтві» (Шостак Л.Д., «Народні ремесла»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва закладу освіти Площа НДЗД, га Об’єкти захищеного ґрунту Куточок живої природи
кількість площа, м2 кількість видів рослин кількість видів тварин
Конотопська станція юних натуралістів 1700 —- 62 11

 

 

10.1. Робота учнівського лісництва (кількість вихованців, площа закріпленої ділянки лісу, базове лісництво, наявність навчальних приміщень на базі закладу та базового лісництва, види діяльності, тематика науково-дослідницької роботи)

Учнівські лісництва відсутні.

 

10.2. Практична природоохоронна робота, освіта сталого розвитку. Дитячий екологічний парламент (види діяльності, загальна кількість залучених дітей).

Роботу органу юннатівського самоврядування на Конотопській СЮН  спрямовано на розвиток та сприяння практичної реалізації творчого потенціалу дітей та підлітків; формування у вихованців національно-патріотичної свідомості; ознайомлення з інноваційними формами та методами роботи самоврядування, їх практичного впровадження.

Пріоритетними напрямками діяльності юннатівського самоврядування є:

– формування  громадянина, патріота;

– інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості;

– творчо розвиненої особистості;

– підвищення ефективності роботи щодо професійного самовизначення

дітей через розроблення та реалізацію соціально-освітніх проєктів.

Активісти юннатівського життя активно співпрацюють з дитячими, молодіжними, громадськими організаціями міста.

Важливою складовою діяльності органів юннатівського самоврядування є волонтерство. На виконання завдань обласного соціально-освітнього проєкту «Кровна родина» було започатковано  акцію «Подякуй військовим». У межах акції  проведено засідання «круглого  столу», під час якого лідери юннатівського самоврядування звітували про волонтерську роботу. За підсумками участі в акції було окреслено низку важливих проблем з питань посильної допомоги сім’ям військовим, ВПО, визначено подальші плани. З допомогою педагогічного колективу вихованці виготовили сувеніри, листівки, приготували солодощі для воїнів та передали їх через Конотопську волонтерську організацію «Бджілка», підготували відео привітанням військовим.

Представники органів самоврядування Конотопської СЮН організовують тематичні заходи для своїх товаришів. При цьому виявляють неабиякий хист до мистецтва у розробленні сценаріїв. У їхньому творчому доробку – сценарії конкурсно-розважальних, національно-патріотичних та екологічних заходів:

– «Ми нащадки козацького роду», національно-патріотичний  квест;

– «Рослини-символи України», виховний захід;

–  «Пам’ятаємо…Перемагаємо», усний журнал;

–  «Зачаруй мене розмовою, – українською мовою», юннатівські читання;

– «Єднання в любові до України», флешмоб до Дня єдності України;

– «Подякуй Герою!»,  національно-патріотична акція (виготовлення оберегів

для захисників);

– «Козацький гарт», виховний національно-патріотичний захід до Дня

Захисників України;

– «Подаруй ялинці життя». міська екологічна природоохоронна акція;

– «Птахи – наші друзі», екологічний квест в рамках природоохоронної акції

«Допоможи зимуючим птахам»;

– «Я родом з України», виховний національно-патріотичний захід;

– участь у підготовці до конкурсів різних організаційних рівнів.

Результати своєї діяльності постійно висвітлювалися у  «Facebook» та  на сайті освітнього закладу.

Загальна кількість дітей, охоплених діяльністю дитячого екологічного парламенту – 520 вихованців СЮН.

 

 1. Організаційні форми освітнього процесу за основними профілями діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіль Назва ТУО Навчальний рівень Рік навчання Кількість груп Кількість вихованців
дошкільного шкільного віку молодшого шкільного віку середнього шкільного віку старшого шкільного віку загальна
Еколого-натураліс-тичний:

-біологіч- ний

 

 

 

 

 

 

-екологіч-

ний

 

 

 

 

 

 

-квітково-декоратив-ний

 

 

 

 

 

-ранній творчий розвиток дитини

 

 

Художньо-естетичний

 

 

 

 

Соціально-реабіліта-ційний

 

 

 

«Любителі тварин»

 

«Юні природознавці»

 

«Дитячий екологічний рух»

 

«Любування природою»

 

 

«Юні квітникарі»

 

 

«Природа і творчість»

 

«Зернятко»

 

 

 

 

 

«Народні ремесла»

 

 

 

 

«Культура харчування»

 

 

 

основний

 

 

основний

 

 

 

вищий

 

 

початко-вий

 

 

початко-вий

 

 

початко-

вий

 

початко-

вий

 

 

 

 

початко-

вий

 

основний

 

 

 

початко-

вий

 

 

 

 

 

 

І

 

 

І

 

 

 

 

І

 

 

 

 

І

 

 

 

І

 

 

 

 

І

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

І

 

 

І

 

 

 

І

 

 

 

 

7

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

8

 

 

 

6

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

9

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

142

 

 

 

44

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

128

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

87

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

 

 

36

 

 

 

 

18

 

 

 

 

144

 

 

 

108

 

 

 

 

18

 

 

12

 

 

 

 

 

134

 

 

18

 

 

 

4

Всього: 37 14 415 177 12 618

 

Профілі еколого-натуралістичної позашкільної освіти: біологічний, екологічний, сільсько-господарський, квітково-декоративний, ранній творчий розвиток дитини, інтегровані (STEM, природознавство й англійська мова тощо), інші (декоративно-ужитковий)

 

 1. Організація роботи закладу під час воєнного стану в Україні

 

Під час воєнного стану станція юних натуралістів є осередком, який дає змогу дітям отримувати психологічну підтримку, покращити емоційний стан, забезпечує позитивне спілкування, переключення уваги, відволікання від новин, впевненість, відчуття приналежності до спільноти. Роботу закладу та освітній процес налаштували так, щоб він був комфортним і безпечним для дітей та педагогів.

Освітній процес у закладі проходить за змішаною формою навчання.  Дистанційні заняття проходять на освітніх платформах Classroom, Zoom, через застосунки Viber, Telegram, Messenger та у телефонному режимфі. Якщо дозволяють безпекові умови, гуртки працюють  на станції, але за розкладом не більше трьох гуртків на день і по три гуртки у першій та по три гуртки у другій половині вихідних днів, відповідно до вимог використання станційного укриття. Згідно дозволу обласної військової адміністрації, укриття нашого закладу може прийняти одночасно не більше 50 чоловік. Відповідно заключеного договору між адміністраціями закладів освіти та згідно дозволу ОВА у першій половині робочих днів тижня на базі станції проводяться навчальні заняття для двох початкових класів СШ №9. Гурткові заняття на базі ЗЗСО міста проводяться згідно роботи і вимог цих закладів.

Під час літніх канікул, у  період з 11 липня по 31 серпня, на Конотопській станції юних натуралістів проходила відпочинкова кампанія «Літній майданчик» для дітей, учнівської молоді міста, дітей-переселенців та дітей військовослужбовців. Протягом цього періоду педагогами станції було охоплено 740 дітей, з них 22 дітей ВП, 30 – діти військовослужбовців. Для дітей та учнівської молоді міста проводились майстер-класи: «Український сувенір», «Флористична композиція», «Вироби з бісеру», «Лялька-мотанка», «Створення вітальних листівок», «Паперопластика», «Оберіг для воїнів», «Створення об’ємного патріотичного серця у техніці торцювання» та інші, конкурсно-розважальні ігри, спортивні змагання, розваги, інтелектуальні шоу, зустріч з представниками громадської організації «Друзі тварин», заочні ігри-мандрівки, оглядові екскурсії по закладу та до зоокуточка.

Під час осінніх канікул, у період з 24 жовтня по 31 жовтня», педагогічним колективом закладу були проведені заходи для учнів ЗЗСО міста та їх батьків, а саме: майстерки по виготовленню «Сонячної пташки», «Чарівної тарілочки», органайзера «Зайченя» та оглядові екскурсії по закладу та пізнавальні екскурсії до зоокуточка «Наші улюбленці». Всього у осінній канікулярний час було охоплено 79 дітей ЗОШ №7 (початкова) та СШ №3.

Під час воєнного стану учнівсько-педагогічний колектив закладу активно співпрацює  з міським волонтерським об’єднанням «Бджілка», долучається до збору необхідних речей, продуктів харчування для військових, матеріалів для плетіння сіток, виготовлення окопних свічок, коштів на придбання обладнання для ЗСУ та в’яжуть шкарпетки для Захисників. Члени колективу Конотопської станції юних натуралістів особистим прикладом милосердя та благочинності посилюють виховний потенціал закладу. Адже, працівники станції активно співпрацюють з обласним центром крові і є донорами компонентів крові у Віopharma Plasma Конотоп, завдання якого забезпечити Україну якісними препаратами із плазми крові: альбумінами та імуноглобінами (особливо актуальним донорство стало під час воєнних дій).

 

 

 

 

 1. Стан матеріально-технічної бази закладу
Матеріально-технічна база Площа/ відмітка про наявність
Загальна площа всiх примiщень (кв. м) 410,6 кв.м

(275,6 кв.м– станція юних натуралістів;

135 кв.м – музей ім.М.Драгомирова)

Орендована площа (кв.м)
Площа для занять гуртків (кв.м) 121,8 кв.м
Актова зала
Бiблiотека
Майстерня
STEM-лабораторія
Теплиця
НДЗД 1700 кв.м
Музей
Зоолого-тваринницька база
Пташник
Автобус
Легкові авто
Вантажні авто
Бомбосховище (укриття) – підвальне приміщення будівлі навчального корпусу;

– розраховане на 50 осіб;

– загальна площа 46 кв.м;

– загальний об’єм 138 куб.м;

– технічний стан: справний;

– санітарний стан: задовільний;

– 1 вхід;

– система вентиляції: вентиляція природня;

– система водопостачання: в наявності ємності з питною водою;

– каналізаційна система не передбачена проєктом, в наявності відра-унітази;

– системи опалення не передбачено проєктом;

– електропостачанням та освітленням забезпечено;

– протипожежний стан: споруду укомплектовано згідно з нормами.

 

 

 1. Основні завдання діяльності закладу на 2022 рік

Матеріально-технічна база:

–  поступове оновлення навчальних кабінетів сучасними меблями;

 

–  придбання планшетів для користування вихованцями  під час гурткових занять;

 

–  придбання мікрофонів та підсилювачів звуку;

 

–  придбання конструкторів «LEGO» для використання на гурткових заняттях;

 

–  відновлення функціонування теплиці (подали заявку на отримання гранту – представили проєкт «Освітній хаб «Geenhouses in action»);

 

–  розширення видового складу тварин зоокуточка та мікрозоопарку.

 

Науково-методична база:

– співпраця з Комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Конотопської міської ради  (проведення спільних семінарів, нарад, взаємовідвідування занять) з метою обміну досвіду організації інклюзивного навчання для дітей з особливими потребами;

 

– адаптація освітніх програм, які сприяють соціально-психологічній реабілітації дітей з обмеженими можливостями;

 

– оновлення програмного забезпечення гурткової роботи, відповідно до потреб сучасного здобувача освіти;

 

– з метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді продовжити волонтерсько-благодійні відносини з 58 окремою мотопіхотною бригадою ім.Гетьмана І.Виговського (в рамках обласного соціально-освітнього проєкту «Кровна родина»);

 

– розширення проєктної діяльності – участь у Міжнародних екологічних проєктах.

 1. Пропозиції щодо подальшого розвитку еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

Пропозиції  колективу Конотопської СЮН в аспекті вирішення завдання покращення якості екологічної позашкільної освіти, формування екологічної  компетентності особистості:

– забезпечення  учнівській молоді  доступності до  екологічної  позашкільної  освіти та підвищення її якості шляхом   впровадження  в освітній процес елементів   сучасних освітніх  інноваційних технологій;

– організація  освітньої діяльності з категорією «діти з особливими освітніми потребами», створення «освітнього майданчика» задля  їх соціалізації та реабілітації;

– організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу;

– посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, просвіти з питань особистої безпеки;

– психологічна допомога учасникам освітнього процесу;

 

– міжнародне співробітництво у сфері екологічної позашкільної освіти, використання кращого європейського і світового  досвіду щодо екологічної  освіти, виховання та розвитку особистості.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *